Prenez la route en toute sérénité

Grâce à nos conditions générales

Algemene Voorwaarden

Betalingstermijn

Alle facturen zijn contant betaalbaar in België, binnen de acht dagen na factuurdatum, zonder disconto.
In geval van niet-betaling van een factuur tegen de vervaldatum stuurt CapTrack via alle geschikte middelen (brief, e-mail, enz.) een aanmaningsbericht naar de in gebreke blijvende klant. De herinneringen geven aanleiding tot de aanrekening van forfaitaire administratiekosten van 10€ bij de 1ste en 20€ bij de 2de herinnering. Bijkomend zal het factuurbedrag van ambtswege – zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is – verhoogd worden met een intrest van 1 (één) % per maand vanaf de vervaldag en met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15 (vijftien) % van het totale openstaande bedrag met een minimum van 200,00 € exclusief BTW. Door het niet tijdig betalen van de factuur worden alle facturen van CapTrack onmiddellijk opeisbaar.


Schorsing

CapTrack kan de dienstverlening tijdelijk onderbreken, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat hieruit enige aanspraak op schadevergoeding voor de klant ontstaat wanneer de klant nalaat de factuur binnen de betalingstermijn te betalen.
Bij tijdelijke onderbreking van deze dienstverlening, zal CapTrack deze enkel activeren na betaling door de klant van het verschuldigde factuurbedrag met de eventueel verhoogde intresten en schadevergoedingen, echter tevens vermeerderd met een reactiveringskost van € 60 per abonnement.


Opzegging

CapTrack kan het abonnement met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding als door de klant eenzijdig verbroken beschouwen wanneer:


1. De klant, ondanks schriftelijke herinnering bij aangetekend schrijven of bij fax, nalaat zijn openstaande factu(u)r(en) binnen 8 dagen na versturen van de herinnering, aan CapTrack te betalen


2. De klant in staat van gerechtelijk akkoord komt, dan wel faillissement aanvraagt, failliet gaat of zich in vereffening stelt.


Behoudens andersluidende afspraak met CapTrack, wordt elk abonnement aangegaan voor een initiële periode van één jaar vanaf de datum van activering van de hardware. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens één jaar tenzij dit door de klant of CapTrack ten minste negentig dagen vóór de vervaldatum per aangetekende brief wordt opgezegd.


Klachten en geschillen

Elke betwisting die niet kan worden geregeld via een minnelijke schikking, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel. Het Belgische recht zal van toepassing zijn.

dashcam-1
dashcam-2
dashcam-3